I. ZASADY  I  INFORMACJE OGÓLNE

§ 1
Właścicielem strony jest:
FEST sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Metalowa 3c, prowadząca działalność na podstawie wpisu pod numerem 0000011128 do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy KRS, zarejestrowanej jako płatnik podatku VAT, której nadany został Numer Identyfikacji Podatkowej: 7391023479, REGON 510005920.

Rachunek bankowy:
CITI Nr 70 1030 1090 0000 0000 9249 5019
Siedziba czynna dla interesantów:
poniedziałek - piątek: 8:00-16:00

Dane kontaktowe:

telefon do sklepu stacjonarnego: 89 532 96 74
lub komórkowy: 660 487 574
e-mail: fest@fest.olsztyn.pl

§ 2
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) FEST – należy przez to rozumieć FEST sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Metalowa 3c, prowadząca działalność na podstawie wpisu pod numerem 0000579683 do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy KRS, zarejestrowanej jako płatnik podatku VAT, której nadany został Numer Identyfikacji Podatkowej 7391023479, REGON 510005920,
b) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
c) Serwisie – należy przez to rozumieć prowadzony przez FEST na swoich portalach internetowych pod adresami www.fest.olsztyn.pl, www.fest-olsztyn.eu, www.fest.sklep.pl, www.shop.fest-olstyn.eu - serwis internetowy;
d) Produkcie– należy przez to rozumieć towary przeznaczone do sprzedaży, prezentowane w Serwisie, a w szczególności akcesoria meblowe;
2. Regulamin określa zasady dokonywania przez FEST, za pośrednictwem serwisu, sprzedaży Produktów Użytkownikom. Regulamin jest dostępny na stronie www.fest.sklep.pl/informacje/regulamin-sklepu/ dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Użytkownika.


§ 3
Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia na Produkty dostępne w Serwisie. Użytkownik potwierdzając złożenie zamówienia w Serwisie, składa jednocześnie – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w trakcie procesu składania zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

§ 4
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może nabywać oferowane w nim Produkty.
2. Katalog w Serwisie jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, oraz nie może być traktowany jako oferta.
3. FEST zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży niektórych Produktów bez wcześniejszego powiadomienia.
4. Wszystkie ceny w katalogu oraz kreatorze podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów transportu.
5. Przedstawione w katalogu ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

II.ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 5
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie.
3. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
4. Istnieje także możliwość zamawiania produktów telefonicznie, faksem lub emailem.
5. W przypadku wątpliwości lub pytań konsultanci FEST są przygotowani do udzielenia Użytkownikowi fachowej informacji. Wszystkie dane adresowe znajdują się w dziale "KONTAKT".

§ 6
1. Użytkownik może wybrać Produkt poprzez operacje w kreatorze.
2. Po wybraniu Produktu należy kliknąć ikonę - "Wyslij zamówienie".
3. Przy wyborze produktu można kształtować m.in. parametry zamówionego towaru, kolor produktu, szczegóły techniczne, jak również kontynuować zakupy lub zakończyć zakupy.

§ 7
1. Celem zakończenia zakupów Użytkownik winien kliknąć ikonę "Wyslij zamówienie".
2. Następnie Użytkownik może wybrać opcje :
"Zaloguj się" - jeśli jest zarejestrowanym użytkownikiem. W tym momencie Użytkownik winien się zalogować, jeśli nie zrobił tego wcześniej.
"Złóż zamówienie jako gość" – jeśli nie jest zarejestrowanym użytkownikiem. Tworząc konto w Serwisie Użytkownik będziesz mógł szybciej robić zakupy, śledzić status swoich zamówień i oglądać historię swoich zakupów.
3. Dane niezbędne do złożenia zamówienia oraz jego realizacji to:
a) nazwisko (firma w przypadku przedsiębiorców),
b) imię,
c) numer NIP (obligatoryjnie w przypadku przedsiębiorców),
d) ulica,
e) nr budynku, nr lokalu,
f) miasto,
g) kod, poczta,
h) telefon,
i) email,
 oraz wskazanie adresu do dostawy i danych do faktury VAT.
4. W celu kontynuacji zamówienia „składanego jako gość” należy zapoznać się z polityką konta gość oraz polityką prywatności. Użytkownik poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w trakcie procesu składania zamówienia oświadcza, że zapoznał się z treścią polityki konta gość oraz polityki prywatności i zaakceptował postanowienia w nich zawarte.
5. W celu przekazania zamówienia do realizacji należy kliknąć na ikonę "Wyslij zamówienie".
6. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przez FEST przyjęcia zamówienia. W terminie 12 godzin od momentu doręczenia zamówienia do FEST, system teleinformatyczny wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w treści zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, ilość egzemplarzy, cenę jednostkową (brutto/netto), ewentualny koszt płatności, forma wysyłki, koszt wysyłki,  cenę całkowitą, nr zamówienia, nazwa banku oraz numer konta bankowego do realizacji płatności za zamówienie, dane firmy (sprzedawcy). Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, ale przed dokonaniem płatności za jego przedmiot, nie później jednak niż w terminie 72 godzin od momentu złożenia zamówienia, Użytkownik może jeszcze odstąpić od umowy anulując zamówienie na swoim koncie w Serwisie. FEST zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
7. FEST w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia. Możliwość anulowania zamówienia nie dotyczy przypadku, gdy zamówienie zostało złożone przez Użytkownika mającego status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji FEST nawiąże kontakt z Użytkownikiem poprzez dane kontaktowe wskazane przez Użytkownika w formularzu zamówienia (e-mail, telefon) celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących informacji podanych w zamówieniu. W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie informacji i danych wskazanych przez Użytkownika będącego konsumentem w formularzu zamówienia FEST ma prawo do anulowania zamówienia.
8. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Użytkownika, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
9. W wyniku złożenia przez Użytkownika zamówienia na zakup Produktów oraz potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia przez FEST w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej "Umową".
10. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny nr pozwalający na identyfikację zarówno zamówienia, jak i osoby Użytkownika.

§ 8
1. Zamówienie zostanie zrealizowane przez FEST pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.
2. W przypadku, gdy Użytkownik posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego postanowienia ust. 1 nie stosuje się. W przypadku takim, jeżeli FEST nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, FEST niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia, zawiadomi o tym konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takiej sytuacji umowa pomiędzy konsumentem a FEST uważana jest za niezawartą.
3. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym nastąpiło potwierdzenie realizacji Zamówienia lub FEST otrzymał należność za zamówienie.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych. Przez realizację zamówienia należy rozumieć nadanie Produktu przedsiębiorcy świadczącemu usługi kurierskie.
5. Z przyczyn niezależnych od FEST termin realizacji zamówienia określony w ust. 4 może ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji FEST zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Użytkownika o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Użytkownik jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia i odstąpienia od umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§ 9
1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do każdej przesyłki dołączony będzie paragon lub faktura VAT wyszczególniające wszystkie pozycje zamówienia oraz koszty transakcji.
2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
3. FEST zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Serwisu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Serwisu i będą miały zastosowanie do zamówień złożonych po ich wprowadzeniu do systemu informatycznego Serwisu.

III. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 10
1. FEST realizuje zamówienia dotyczące Produktów w sposób wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
2. Produkty dostarczane są za pośrednictwem przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie w jednej z poniższych sposobów:
a) za pobraniem,
b) bez pobrania.
3.  Koszt dostawy Produktów pokrywa Użytkownik.

§ 11
1. Dostępne są następujące formy płatności za Produkty:
a) przy odbiorze - należność pobiera pracownik przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie, który dostarcza przesyłkę,
b) przedpłata na rachunek bankowy FEST – datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego FEST,
c) osobiście w siedzibie FEST – w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie FEST
2. Wybór formy płatności należy do Użytkownika.
3. Realizacja zamówień na towary niestandardowe, o wysokiej wartości lub sprowadzane na zamówienie może być uzależniona od uprzedniej wpłaty zaliczki lub zapłaty z góry całej ceny.
4. W przypadku wyboru płatności poprzez przedpłatę na rachunek bankowy, Użytkownik zobowiązuje się do uregulowania należności na podany niżej rachunek bankowy w terminie do 3 dni, co pozwoli na realizację zamówienia (w tytule należy podać numer zamówienia.)

Fest sp z o.o.
ul. Metalowa 3c, 10-603 Olsztyn
CITI Nr 70 1030 1090 0000 0000 9249 5019


§ 12
IV. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, RĘKOJMIA, REKLAMACJE

1. FEST sp.j. odpowiada wobec Użytkownika, posiadającego status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową zakupionych Produktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
2. Przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy zawarte w Kodeksie cywilnym mają zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby związane z tą działalnością.
3. Użytkownik posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej Produktów w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Odstąpienie od umowy dotyczącej Produktów wymaga oświadczenia Użytkownika złożonego na piśmie. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownik, będący konsumentem ma prawo do zwrotu zakupionych Produktów bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odebrania przesyłki.
4. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Produktów, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.
5. Zarówno odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, nieprzedstawiającym żadnych śladów zużycia i korzystania z towaru.
6. Cena uiszczona za zakupiony i zwrócony towar, o którym mowa w ust. 5, zostanie zwrócona Użytkownikowi w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zwrotu przez FEST, przelewem na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Użytkownik ponosi koszty związane z przesyłką towaru.
7. Na podstawie art. 10 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U z dnia 31 marca 2000 r.) FEST nie przyjmuje zwrotów towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Na podstawie art. 10 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) FEST nie zwraca kosztów przesyłki oraz prowizji za płatność kartą płatniczą lub kredytową.

§ 13
1. W celu zgłoszenia przez Użytkownika niezgodności z umową zakupionych Produktów lub zgłoszenia skorzystania przez Użytkownika z rękojmi, należy składać w siedzibie FEST. Dział reklamacji FEST dodatkowo udzieli telefonicznych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji.
2. Użytkownik dostarczając FEST Produkt, którego dotyczy zgłoszenie, winien załączyć do niego kserokopię dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT).  

§ 14
1. FEST nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a) niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie Produktu, ani za niezgodny z zaleceniami producenta montaż Produktu,
b) towary samodzielnie przerabiane, naprawiane lub nieprawidłowo instalowane,
c) towary uszkodzone mechanicznie, termicznie lub chemicznie oraz wady powstałe na skutek tych uszkodzeń,
d) towary używane po stwierdzeniu wady.
2. Każda wątpliwość dotycząca montażu określonego Produktu powinna być skonsultowana z profesjonalnym serwisem we własnym zakresie przez Użytkownika.
3. FEST oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru Produktu do potrzeb Użytkownika.
4. FEST nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie Produktu w sposób niezgodny z prawem.

§ 15
1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy Produktu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie protokołu reklamacyjnego razem z kurierem dostarczającym przesyłkę.
2. W przypadku nie dopełnienia formalności z ust. 1 FEST nie ponosi odpowiedzialności za tak powstałe uszkodzenia.

§ 16
Powyższe postanowienia nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Użytkownika wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta Produktu. Gwarancją objęte są Produkty, które zostały dostarczone Użytkownikowi wraz z gwarancją pisemną, zawierającą jej warunki.


V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

§ 17
1. FEST zapewnia, iż dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Fest.
2. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkownika jest Fest.
3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4. Każdy Użytkownik może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.
5. Fest nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Użytkownikach i zakupach dokonanych przez Użytkowników. Serwis dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Użytkowników oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.
6. Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje prawidłowe wykonywanie przez FEST umowy zawartej z Użytkownikiem.

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18
1. W przypadku, gdy Użytkownik posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży Produktów w Serwisie stosuje się, również w sytuacji, gdy nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2013 roku i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
3. FEST uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu lub do dokonania zmiany treści Regulaminu, w szczególności w przypadku:
a) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
b) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
c) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
d) siły wyższej,
e) zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych FEST w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne.
4. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu FEST zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.fest.sklep.pl . Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na wskazanej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej. Wprowadzone przez FEST zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień na Produkty złożone przez Użytkowników po wejściu w życie tych zmian.
5. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w treści niniejszego Regulaminu FEST nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu i nieprawidłowym dokonywaniem zakupów,
b) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których FEST przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
c) korzystanie z Serwisu przez Użytkownika niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
d) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od FEST.
6. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zamieszczone w Serwisie stanowią zarejestrowane znaki towarowe i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z p. zm.). Opisy zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Korzystanie z materiałów zamieszczonych w sklepie oraz ich kopiowanie dla celów komercyjnych jest zastrzeżone formą prawną.
7. W celu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, powinien on posiadać:
a) dostęp do Internetu,
b) przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 8 bądź nowszej, Mozzilla Firefox lub innej odpowiedniej przeglądarki,
c) adres poczty elektronicznej.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Zmiana nazwy FEST stanowi zmiany Regulaminu.